Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů

podle Obecného nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, tzv. GDPR

Školské zařízení zpracovává osobní údaje žáků a zaměstnanců. Ve většině případů je to nutné pro splnění právní povinnosti (příslušného právního předpisu). Zpracování osobních údajů je v takovém rozsahu, v jakém to příslušný právní předpis přikazuje.

Zpracovává-li školské zařízení osobní údaje na základě souhlasu, je tento souhlas kdykoliv odvolatelný:

 • zasláním zprávy na e-mailovou adresu: krizovadm@seznam.cz
 • zasláním dopisu na kontaktní osobu školského zařízení:
  • Křížová Lucie, Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice, 370 04

Nařízení GDPR zavádí následující práva subjektu údajů:

 • právo na přístup k osobním údajům, které se o subjektu údajů zpracovávají (čl. 15)
 • právo na opravu v případě vedení nepřesných či neúplných osobních údajů (čl. 16)
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“) v případě, že osobní údaje nejsou potřebné pro daný účel nebo byly zpracovávány protiprávně (čl. 17)
 • právo na omezení zpracování, pokud subjekt údajů popírá přesnost údajů, zpracování je protiprávní, správce už údaje nepotřebuje (čl. 18)
 • právo na přenositelnost údajů jinému správci (čl. 20)
 • právo vznést námitku v případě veřejného či oprávněného zájmu (čl. 21)
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů – pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení (čl. 77).

Kontaktní údaje pověřence na ochranu osobních údajů:

 • Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7
 • gdpr@zvas.cz
 • tel. 608 057 836
 • kontaktní místo a doručovací adresa:
  • Komenského 2235, 390 02 Tábor

Právní základ pro zpracování osobních údajů:

 • veřejný zájem - školské zařízení

Kategorie dotčených osobních údajů:

 • obecné, organizační:
  • zaměstnanci - jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, státní občanství, místo narození, bydliště, telefon, email, údaje o dětech zaměstnanců;
  • žáci - jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, kontaktní údaje o zákonných zástupcích žáků;
  • strávníci - jméno a příjmení, bydliště, škola, kontaktní údaje
 • zvláštní kategorie (citlivé):
  •  výše mzdy zaměstnanců;
  • údaje o zdravotním stavu žáků a strávníků;

Kategorie příjemců osobních údajů:

 • účetní PaM; správa sociálního zabezpečení; zdravotní pojišťovny; pedagogové volného času; ČŠI;

Doba uložení osobních údajů - kritéria pro výmaz:

 • spisový řád - skartační plán (min. 3 - max. 45 let)

Zdroje osobních údajů:

 • zaměstnanci; žáci; strávníci

Účel zpracování osobních údajů:

 • personální agenda, mzdová agenda, vedení školní matriky, povinná dokumentace domova mládeže, přihlášky ke stravování, agenda BOZP a PO, administrace web, správa ICT, spisová služba, čipové karty - výdej stravy
               
© Domov mládeže a Školní jídelna Holečkova 2, Č. Budějovice      
O nás | Ubytování studentů | Stravování | Hotelové ubytování | Admin